FAQs Complain Problems

अंगिकृत नागरिकता सिफारिस

लाग्ने समय: 
आवश्यक कागजात पुरा भएमा सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष ‍वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नगरसभाले तोकेबमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
 1. निवेदन पत्र र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार
 2. साविक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्न कारवाही चलाएको पुष्टिगर्ने कागजातहरू
 3. नेपालमा १५ वर्षदेखि कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 4. बैबाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित देशको आधिकारिक प्रमाण पत्र
 5. नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने प्रमाण कागजातहरू
 6. पासपोर्ट साईजको फोटो ३ प्रति
 7. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति करतिरेको रसिद
 8. सर्जमिन मुचुल्का
प्रक्रिया: 
 1. निवेदनसहित तोकिएको कागजातहरू पेश गर्ने
 2. वडा अध्यक्ष वा वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने
 3. निवेदन दर्ता गर्ने
 4. तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकताअनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने, कानूनी राय आवश्यक भएमा राय सोध्ने
 5. निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने
 6. चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने
 7. अनुसूची ८ को ढाँचामा नागरिकता सिफारिसको अभिलेख राख्ने ।